🇨🇿 Česky    🇩🇪 Deutsch

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro nákup produktů a ebooků (elektronických knih) přes webové rozhraní www.spielendelternsein.com.
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího.
 3. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek www.spielendelternsein.com souvisí.
 4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

II. DŮLEŽITÉ POJMY

 1. PRODÁVAJÍCÍ: Prodávajícím je Mámou hravě, s.r.o., IČO: 03967522, DIČ: CZ03967522, s místem podnikání Vlkova 443/28, Praha 3 130 00, Tschechische Republik, zastoupená Mgr. Martinou Karáskovou. Adresou pro doručování elektronické pošty je info (at-zeichen) spielendelternsein.com.
 2. KUPUJÍCÍ: Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.spielendelternsein.com uzavře se mnou jako s prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (fyzická osoba nebo právnická osoba) anebo spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL: Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA: Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. OBJEDNÁVKA: Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady (pokud vyplnění některého z uvedených údajů nepožadujete, smažte prosím) a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.
 4. ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY: Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
 5. OBDRŽENÍ OBJEDNÁVKY: O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
 6. OVĚŘENÍ: V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 7. KUPNÍ SMLOUVA: Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATBA

 1. CENA PRODUKTŮ: V přihlašovacím formuláři na webové adrese http://www.spielendelternsein.com/objednavka najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny konečné. Prodávající je plátcem DPH od 1.3.2019. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení produktu nebo elektronické knihy.Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.
 2. KUPNÍ CENA: Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 3. ZPŮSOB PLATBY: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 4. MOŽNOSTI PLATEB: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro; b) Bankovním převodem
 5. FORMA PLATBY: Platbu je možné provést jednorázově.
 6. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
 7. OSTATNÍ: Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. DODACÍ PODMÍNKY

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy prostřednictvím přepravní společnosti Hermes dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 4 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři. V případě ebooku bude digitální obsah ve formátu PDF nebo obdobném formátu dodán po zaplacení kupní ceny na email jako příloha emailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Ebook bude dodán nejpozději do 1 pracovního dne poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího.
 2. SLEVY A AKCE: V případě, že kupující objedná zboží ve slevě nebo v akci, je povinen dodržet podmínky vyplívající z této slevy nebo akce. Například sleva na druhý výtisk knihy s poštovným zdarma lze uplatnit pouze v případě, že kupující objedná a zaplatí 2 knihy a nechá si obě dvě doručit v tentýž den v jednom balíčku na jednu doručovací adresu. Je tedy nutné, aby obě dvě knihy byly uhrazeny a expedovány současně.
 3. NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ: Náklady na dodání zboží na území Německa činí 5.50 € nebo 6.50 € dle typu vybrané dopravy. Ve výjimečných případech lze zboží doručit i do jiných zemí. V takovém případě nás kontaktujte na email: info (at-zeichen) spielendelternsein.com.
  DE Hermes PP (doručení na výdejní místo) - cena 5.50 €
  DE Hermes HD (doručení na adresu zákazníka) - cena 6.50 €

 4. KONTROLA FUNKČNOSTI: Po dodání produktu či ebooku si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, neprodleně nás kontaktujte, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
 5. ZPŮSOB DODÁNÍ V PŘEDPRODEJI: Doba dodání objednaného produktu či ebooku v předprodeji se odvíjí od dodání hotových publikací z tiskárny. Tato informace vždy bude viditelně zveřejněna na webových stránkách www.spielendelternsein.com.

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 1. VYBAVENÍ: Ebooky zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a PDF. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení.
 2. OCHRANA A AUTORSKÁ PRÁVA: Produkty a ebooky jsou autorským dílem Poskytovatele. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na kupujícím, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Prodávající neodpovídá za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů kupující dosáhne. Prodávající neposkytuje Kupujícímu právo šířit je jakýmikoli cestami elektronické, či jiné komunikace, nebo je jakýmkoli způsobem kopírovat zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu Prodávajícího. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
   

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

 1. Za své produkty poskytovatel ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

 2. Při objednání produktu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 14. den ode dne potvrzení objednávky včetně. Odstoupení je možno provést pouze elektronickou formou na e-mailu: info (at-zeichen) spielendelternsein.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu) a čísla účtu, kam chce kupující poukázat finanční prostředky. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy, který bude obsahovat přiložený daňový doklad. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy kupující vrací nepoškozený a řádně zabalená produkt  zpět na adresu Martina Karásková, Opatovická 467, Rajhradice 664 61, Tschechische Republik.

 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).
 4. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
 5. Je-li kupujícímu společně s produktem poskytnut dárek nebo bonus, je darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany kupujícího bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti. V případě, že klient uhradí pouze část platby a získá tak dárek nebo bonus, je povinnen doplatit celkovou část nebo popřípadě uhradit náklady spojené s dárky či bonusy. 

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 6. Pokud vám nebyl produkt (zejm. co se týká looků) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (ebook) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info (at-zeichen) spielendelternsein.com nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu elektronické nebo písemné potvrzení, jste-li spotřebitel. 
 8. Při vrácení zboží kupující vrací nepoškozený a řádně zabalený produkt  zpět na adresu provozovatele.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info (at-zeichen) spielendelternsein.com.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

IX. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Odesláním vaší objednávky rozumíte, že jakékoli použití informací z daného produktu či ebooku a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autorka Martina Karásková za ně nenese žádnou zodpovědnost, neboť se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací. Autorka není zodpovědná za rozhodnutí, ani akci založenou na doporučeních v knihách nebo v ebookách a nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 1.9.2019

I. GRUNDBESTIMMUNGEN

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für den Kauf von Produkten und eBooks (elektronische Bücher) über die Weboberfläche www.spielendelternsein.com.
2. Der Kauf von Produkten erfolgt auf Grundlage des zwischen dem Verkäufer und dem Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Der Abschluss des Kaufvertrags ist in Artikel III ausführlich beschrieben. AGB. Diese AGB sind ein Dokument, das integraler Bestandteil des Kaufvertrags ist und die Rechte und Pflichten beider Parteien des Kaufvertrags, dh des Käufers und des Verkäufers, detailliert und erläutert.
3. Von den Bestimmungen der AGB abweichende Regelungen im Kaufvertrag haben Vorrang (dh der Text des Kaufvertrages steht über dem Text der AGB). Die AGB behandeln auch einige andere Fragen im Zusammenhang mit dem Kauf von Produkten oder der Nutzung der Website www.spielendelternsein.com.
4. Die AGB enthalten die Informationen, die Sie vor dem Kauf des Produkts zur Hand haben müssen. Bitte lesen Sie die AGB sorgfältig durch und wenn Sie Anmerkungen oder Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich bitte, bevor Sie das Produkt bestellen. Ansprechpartner finden Sie in Artikel II. AGB. Durch Anklicken des Buttons "Absenden" signalisieren Sie mir, dass Sie den Geschäftsverlauf und die Zusammenarbeit, wie ich sie hier beschreibe, gesehen, gelesen und akzeptiert haben.

II. WICHTIGE BEDINGUNGEN

1. Verkäufer: Verkäufer ist Mama playfully, s.r.o., ID-Nummer: 03967522, USt-IdNr.: CZ03967522, mit Sitz Vlkova 443/28, Prag 3 130 00, Tschechische Republik, vertreten durch Mgr. Martina Karásková. Die Adresse für den E-Mail-Versand lautet info (at-zeichen) spielendelternsein.com.
2. KÄUFER: Der Käufer ist derjenige, der mit mir als Verkäufer über das Webinterface www.spielendelternsein.com einen Kaufvertrag abschließt und damit eines der Produkte kauft. Der Käufer kann ein Unternehmer (natürliche oder juristische Person) oder ein Verbraucher sein.
3. VERBRAUCHER: Verbraucher ist nach dem Gesetz eine natürliche Person, die nicht in Ausübung ihrer gewerblichen Tätigkeit oder im Rahmen einer selbständigen Berufsausübung handelt. Wenn Sie eine natürliche Person sind und die ID-Nummer in der Bestellung angeben, gehe ich davon aus, dass Sie den Kaufvertrag als Unternehmer und nicht als Verbraucher abschließen.
4. VERBRAUCHERVERTRAG: Es handelt sich um einen Kaufvertrag, bei dem der Verbraucher als Käufer auftritt. Nach geltendem Recht ist der Verbraucher besser geschützt als der Käufer, der kein Verbraucher ist. Gleichzeitig hat der Verkäufer gegenüber dem Verbraucher mehr Verpflichtungen als gegenüber einem anderen Käufer und ist verpflichtet, dem Verbraucher die sowohl im Bürgerlichen Gesetzbuch als auch im Verbraucherschutzgesetz vorgeschriebenen Informationen zur Verfügung zu stellen. Ist der Käufer eine andere Person als Verbraucher, gelten die ausschließlich dem Verbraucherschutz dienenden Bestimmungen der AGB nicht.
4. DISTANZVEREINBARUNG: Es handelt sich um einen Kaufvertrag, der mittels FERNKOMMUNIKATION abgeschlossen wird, dh er wird ohne persönliches Treffen zwischen Verkäufer und Käufer abgeschlossen, da sie über eine Weboberfläche oder per E-Mail-Kommunikation, telefonisch abgeschlossen werden oder ähnliche Kommunikationsmittel verwenden. Die mit der Nutzung von Fernkommunikationsmitteln verbundenen Kosten (insbesondere die Kosten für Internetverbindung und Telefongespräche) tragen Sie selbst und weichen nicht vom Normaltarif Ihres Betreibers bzw. Internetverbindungsanbieter. Mit der Aufgabe einer Bestellung stimmen Sie der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ausdrücklich zu.
6. ANWENDBARES RECHT: Dies sind gültige Rechtsvorschriften, die das Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer regeln. Dies sind insbesondere das Gesetz Nr. 89/2012 Slg., das Bürgerliche Gesetzbuch (im Folgenden auch "NOZ") und in Fällen, in denen der Käufer ein Verbraucher ist, auch das Gesetz Nr. 634/1992 Slg., Zum Verbraucherschutz.

III. BESTELLUNG UND VERTRAGSABSCHLUSS

1. BESTELLUNG: Der Käufer bestellt Produkte über die Webschnittstelle, dh über ein automatisches Bestellsystem, indem er ein ausgefülltes Bestellformular sendet.
2. PRODUKTBESCHREIBUNG: Die Weboberfläche bietet eine detaillierte Beschreibung der angebotenen Produkte, einschließlich des Inhalts, für wen sie bestimmt sind, was sie dem Käufer mitbringen können und in welchem ​​​​Format sie bereitgestellt werden, oder ob zusätzliche Bedingungen für ihre effektive Nutzung und Vervollständigung. Es gibt auch eine detaillierte Beschreibung der Boni, die für jedes Produkt bereitgestellt werden. Alle Präsentationen auf der Weboberfläche dienen nur der Information. Als Verkäufer bin ich nicht verpflichtet, für diese Produkte einen Kaufvertrag abzuschließen. Die Regelungen des § 1732 Abs. 2. NOZ finden keine Anwendung.
3. PRODUKTBESTELLUNG: Um Produkte über die Webschnittstelle zu bestellen, verwenden Sie das Bestellformular, in dem Sie als Käufer Ihren Vor- und Nachnamen oder Ihre Firma, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, für Unternehmer ID-Nummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingeben und die Methode wählen Zahlung (falls Sie keine Daten ausfüllen möchten, bitte löschen) und das ausgewählte Produkt bzw. die ausgewählten Produkte durch Markieren (Klicken) auswählen.
4. ABSENDEN DER BESTELLUNG: Vor dem Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, die im Bestellformular eingegebenen Daten zu überprüfen, zu ändern und gegebenenfalls Fehler und Unstimmigkeiten zu korrigieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden", um Ihre Bestellung abzuschicken.
5. EMPFANG DER BESTELLUNG: Über den Eingang der Bestellung informiere ich Sie per E-Mail an Ihre bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse. Informationen zum Eingang der Bestellung werden automatisch gesendet. Ergibt die Bestätigung nicht, dass ich die Bestellung annehme, übersende ich Ihnen in einer nachfolgenden E-Mail eine Information über die Annahme der Bestellung. Bis zur Zustellung der Eingangsbestätigung Ihrer Bestellung an Sie ist es möglich, die Bestellung telefonisch oder per E-Mail (an die in Artikel II. der AGB genannte Adresse) zu stornieren. Durch die Zustellung der Eingangsbestätigung der Bestellung an Ihre bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kommt der Kaufvertrag zustande.
6. ÜBERPRÜFUNG: Im Zweifelsfall kann ich Sie kontaktieren, um die Echtheit der Bestellung zu überprüfen, und wenn die Echtheit der Bestellung nicht überprüft werden kann, gilt die Bestellung als überhaupt nicht aufgegeben und ich bearbeite eine solche Bestellung nicht mehr .
7. KAUFVERTRAG: Der Kaufvertrag wird in tschechischer Sprache abgeschlossen. Der Vertrag kommt in elektronischer Form zustande, er besteht aus Ihrer Bestellung, deren Annahme durch mich und diesen AGB. Ich archiviere den Vertrag in elektronischer Form, er ist nicht zugänglich.

IV. PRODUKTPREIS UND ZAHLUNG

1. PRODUKTPREIS: Alle Servicepreise finden Sie im Anmeldeformular unter http://www.spielendelternsein.com/order. Die Preise sind endgültig. Der Verkäufer ist seit dem 1. März 2019 Umsatzsteuerzahler. Der Steuerbeleg wird Ihnen aufgrund einer bezahlten Vorausrechnung ausgestellt. Der Steuerbeleg dient als Kaufbeleg des Produkts oder des elektronischen Buches Der Preis gilt für die gesamte Zeit, in der er auf der Weboberfläche gelistet ist. Wenn der Aktionspreis angegeben ist, wird auch angegeben, unter welchen Bedingungen und wie lange der Aktionspreis gültig ist. Aufgrund der Beschaffenheit der Produkte fallen keine Transportkosten oder sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Lieferung an. Der in der Bestellübersicht (dh bevor Sie auf die Schaltfläche "Absenden" klicken) angegebene berechnete Preis ist daher der Endpreis.
2. KAUFPREIS: Der vereinbarte Kaufpreis ist der Preis für das Produkt zum Zeitpunkt der Absendung Ihrer Bestellung (im übersendeten Bestellformular angegeben). Bei einem offensichtlichen Fehler bei der Preiseingabe auf der Weboberfläche (d. h. hauptsächlich ein Tippfehler, ein Fehler bei der Preiseingabe) oder ein ähnlicher Fehler beim Abschluss des Kaufvertrags, bin ich nicht zur Lieferung des Produkts verpflichtet zu einem solchen offensichtlich falschen Preis, auch wenn eine automatische Eingangsbestätigung der Bestellung vorliegt. Für den Fall, dass Sie diesen offensichtlich falschen Preis bereits bezahlt haben, bin ich berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Ändert sich der Kaufpreis zwischen der Absendung Ihrer Bestellung und meiner Bestätigung durch mich, gilt der zum Zeitpunkt der Absendung der Bestellung gültige Kaufpreis, sofern zwischen uns nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Soweit zwischen uns nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, bin ich verpflichtet, die Produkte erst nach vollständiger Zahlung des vereinbarten Kaufpreises an Sie auszuliefern.
3. ZAHLUNGSMETHODE: Die Zahlungsmethoden sind mit dem Zahlungsgateway von GOPAY s.r.o. verbunden, das eine sichere Technologie für die Annahme von Zahlungskarten und Online-Banküberweisungen bietet. Sie geben Zahlungskartennummern, Kreditkarten und Passwörter für das elektronische Banking über den sicheren und vertrauenswürdigen Kanal von GOPAY s.r.o. ein.
4. ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN: a) Online-Zahlungskarte: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro; b) Per Banküberweisung
5. ZAHLUNGSFORM: Die Zahlung kann einmalig erfolgen.
6. FÄLLIGKEIT DES KAUFPREISES: Bei bargeldloser Überweisung ist der Kaufpreis innerhalb von 7 Tagen nach Auftragsbestätigung fällig. Das Fälligkeitsdatum ist in den Zahlungsanweisungen in der Vorausrechnung angegeben. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt in dem Moment, in dem der entsprechende Betrag dem Bankkonto des Verkäufers gutgeschrieben wird. Nach Zahlungseingang stelle ich Ihnen einen Zahlungseingangsnachweis aus, den Sie bei Online-Zahlungsmethoden sofort nach Zahlungseingang, in anderen Fällen innerhalb von 3 Werktagen nach Zahlungseingang, erhalten.
7. SONSTIGES: Produkte können nicht in Form eines Ratenkalenders bezahlt werden.

V. LIEFERBEDINGUNGEN

1. LIEFERART: Beim Kauf von Büchern liefert und liefert der Verkäufer die bestellte Ware nach Größe und Gewicht durch das Transportunternehmen Hermes zum aktuellen Tarif schnellstmöglich, in der Regel innerhalb von 2-4 Werktagen nach Zahlungseingang. Der Lieferort wird anhand des Verkaufsformulars des Kunden bestimmt. Die Lieferung des Artikels an die im Verkaufsformular angegebene Adresse gilt als Erfüllung der Lieferung. Im Falle eines E-Books werden digitale Inhalte im PDF-Format oder einem ähnlichen Format nach Zahlung des Kaufpreises per E-Mail als Anhang einer E-Mail-Nachricht oder durch Versenden eines Links zum Herunterladen oder Öffnen der Inhalte zugestellt. Die Lieferung des E-Books erfolgt spätestens 1 Werktag nach Zahlungseingang auf dem Bankkonto des Verkäufers.
2. RABATTE UND SONDERANGEBOTE: Für den Fall, dass der Käufer Waren mit einem Rabatt oder einer Aktion bestellt, ist er verpflichtet, die Bedingungen aus diesem Rabatt oder dieser Aktion einzuhalten. Zum Beispiel kann ein Rabatt auf das zweite Exemplar eines Buches mit kostenlosem Versand nur angewendet werden, wenn der Käufer 2 Bücher bestellt und bezahlt und beide am selben Tag in einem Paket an eine Lieferadresse geliefert hat. Es ist daher erforderlich, dass beide Bücher gleichzeitig bezahlt und versendet werden.
3. KOSTEN DER WARENLIEFERUNG: Die Kosten der Warenlieferung auf dem Gebiet Deutschlands betragen 5,50 € oder 6,50 € je nach gewählter Transportart. In Ausnahmefällen kann die Ware auch in andere Länder geliefert werden. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall per E-Mail: info (at-zeichen) spielendelternsein.com.
DE Hermes PP (Lieferung an die Abgabestelle) - Preis 5,50 €
DE Hermes HD (Lieferung an die Kundenadresse) - Preis 6,50 €
4. FUNKTIONALITÄTSPRÜFUNG: Bitte prüfen Sie nach Lieferung des Produkts oder E-Books die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der Inhalte schnellstmöglich und sollten Sie Mängel oder Mängel feststellen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung, damit wir diese beheben können. Einzelheiten ergeben sich aus Artikel VIII dieser AGB. Für den vollen Funktionsumfang benötigen digitale Inhalte eine Hardware- und Softwareausstattung, die es Ihnen ermöglicht, Dokumente im PDF-Format zu öffnen und mit ihnen zu arbeiten (Details siehe Artikel VI der AGB).
5. LIEFERART IM VORVERKAUF: Die Lieferzeit des bestellten Produkts bzw. E-Books im Vorverkauf ist abhängig von der Auslieferung der fertigen Publikationen durch die Druckerei. Diese Informationen werden stets an prominenter Stelle auf der Website www.spielendelternsein.com veröffentlicht.

VI. INFORMATIONEN ZUR FUNKTIONALITÄT DER DIGITALEN INHALTE UND IHRER WECHSELWIRKUNGEN MIT DER HARDWARE UND SOFTWARE UND URHEBERRECHTSSCHUTZ

1. AUSRÜSTUNG: Wir versenden E-Books ausschließlich an Sie als Käufer an Ihre E-Mail-Adresse. Für den vollen Funktionsumfang benötigen Sie für digitale Inhalte die Hard- und Software zum Öffnen und Arbeiten mit .doc- und PDF-Dokumenten. Ich bin nicht verantwortlich für die Nichtverfügbarkeit von Inhalten im Falle einer Störung oder langsamen Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung.
2. SCHUTZ UND URHEBERRECHT: Produkte und E-Books sind urheberrechtlich geschützte Werke des Anbieters. Es handelt sich um Hinweise und Empfehlungen und es bleibt dem Käufer überlassen, wie er diese in der Praxis verwendet und mit welcher Sorgfalt und Mühe er diese Informationen in die Praxis umsetzt. Der Verkäufer ist nicht dafür verantwortlich, welche konkreten Ergebnisse der Käufer mit den Produkten erzielt. Der Verkäufer räumt dem Käufer ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers nicht das Recht ein, sie in irgendeiner Weise durch elektronische oder sonstige Kommunikation zu verbreiten, zu kopieren, zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben. Urheberrechtsverletzungen sind nicht nur nach dem Urheberrechtsgesetz strafbar, sondern können auch strafbar sein.

VII. RÜCKTRITT VOM KAUFVERTRAG UND GELD-ZURÜCK-GARANTIE

1. Der Anbieter garantiert seine Produkte mit einer Zufriedenheitsgarantie und einer Geld-zurück-Garantie.
2. Bei der Bestellung des Produkts hat der Käufer das Recht, ohne Angabe von Gründen, spätestens am 14. Tag ab dem Datum der Auftragsbestätigung einschließlich, vom Vertrag zurückzutreten. Der Widerruf kann nur elektronisch per E-Mail erfolgen: info (at-zeichen) spielendelternsein.com mit dem Hinweis, dass er vom Vertrag zurücktritt und eine Kopie der Rechnung (Steuerbeleg) und die Kontonummer beifügen, auf die der Käufer Geld überweisen möchte . Der Käufer erhält eine Gutschrift mit einem Betrag, der dem 3. Kaufpreis des Produkts entspricht. Der Betrag wird spätestens 30 Tage nach Zustellung der E-Mail mit Rücktritt vom Vertrag, die den beigefügten Steuerbeleg enthält, zurückerstattet. Der Betrag wird per Banküberweisung zurückerstattet. Nach dem Rücktritt vom Vertrag schickt der Käufer das unbeschädigte und ordnungsgemäß verpackte Produkt an die Adresse Martina Karásková, Opatovická 467, Rajhradice 664 61, Tschechische Republik zurück.
Als Käufer können Sie auch in anderen gesetzlich oder in dem Kaufvertrag und den AGB vorgesehenen Fällen, insbesondere bei mangelhafter Leistung, vom Kaufvertrag zurücktreten (Art. VIII. AGB).
4. Der Verkäufer ist berechtigt, bei einer wesentlichen Verletzung der Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag, insbesondere bei unbefugten Eingriffen in die Weboberfläche, Urheberrechtsverletzungen und in anderen gesetzlich vorgesehenen Fällen, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Zahlt der Käufer den Kaufpreis auch innerhalb von 10 Tagen nach Fälligkeit nicht, wird der Kaufvertrag nach Ablauf dieser Frist aufgelöst.
5. Wird dem Käufer zusammen mit dem Produkt ein Geschenk oder eine Prämie überreicht, kommt der Geschenkvertrag zwischen dem Käufer und dem Verkäufer mit der Aufhebungsbedingung zustande, dass bei einem Rücktritt des Käufers vom Kaufvertrag ohne Angabe von Gründen der Geschenkvertrag seine Wirkung verliert und der Käufer ist verpflichtet, das Geschenk innerhalb von 14 Tagen nach Rücktritt vom Vertrag zurückzugeben. Alle Geschenke und Boni werden erst nach Zahlung des Kaufpreises versendet oder zur Verfügung gestellt, es sei denn, auf der Weboberfläche ist angegeben, dass sie erst nach Ablauf der Zufriedenheitsgarantiezeit versendet werden. Für den Fall, dass der Kunde nur einen Teil der Zahlung zahlt und somit ein Geschenk oder eine Prämie erhält, ist er verpflichtet, den gesamten Teil oder gegebenenfalls die mit Geschenken oder Prämien verbundenen Kosten zu zahlen.

VII. GARANTIE, RECHTE AUS DEFEKTER LEISTUNG, BESCHWERDEVERFAHREN

1. Die Rechte aus mangelhafter Leistung richten sich nach dem anwendbaren Recht, insbesondere den Vorschriften der §§ 2099 bis 2112 und der §§ 2165 bis 2174 BGB.
2. Die Gewährleistungsrechte richten sich insbesondere nach den Bestimmungen der §§ 2113 bis 2117 und §§ 2161 bis 2164 NOZ.
3. Als Verkäufer antworte ich Ihnen, dass das Produkt bei Erhalt keine Mängel aufweist. Wenn Sie Verbraucher sind und der Mangel innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt auftritt, wird davon ausgegangen, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Erhalts mangelhaft war. Wenn Sie Verbraucher sind, bin ich auch dafür verantwortlich, dass während der Gewährleistungsfrist von 24 Monaten ab Erhalt des Produkts keine Mängel auftreten.
4. Bei einem nicht behebbaren Mangel oder bei wiederholtem Auftreten eines Mangels oder bei Auftreten einer Vielzahl von Mängeln haben Sie das Recht, den Austausch des Produkts durch ein neues zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten Kaufvertrag. Für den Fall, dass Sie vom Vertrag nicht zurücktreten oder das Recht zur Lieferung einer neuen mangelfreien Ware nicht ausüben, können Sie einen angemessenen Preisnachlass verlangen. Einen angemessenen Preisnachlass können Sie auch dann verlangen, wenn ich Ihnen das neue Produkt nicht mangelfrei liefern kann, keine Nacherfüllung in angemessener Frist sorge oder die Nacherfüllung erheblich erschweren würde. Als Mangel kommt aufgrund der Beschaffenheit des Produktes die Nichtverfügbarkeit eines Teils des Inhalts oder ein fehlender oder unleserlicher Teil in Betracht.
5. Leistungsmängel stehen Ihnen nicht zu, wenn Sie vor Übernahme der Ware wissen, dass die Ware mangelhaft ist oder Sie den Mangel selbst verursacht haben. Die Gewährleistungs- und Mängelhaftungsansprüche gelten nicht für Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung des Produkts entstanden sind.
6. Sollte Ihnen das Produkt (insbesondere optisch) nicht innerhalb der Lieferzeit zugestellt worden sein, prüfen Sie bitte zuerst die "Massenmail" bzw. Spam-Ordner. Wenn Sie das Produkt (E-Book) auch dort nicht finden, reichen Sie eine Reklamation gemäß dem folgenden Absatz ein.
7. Reklamieren Sie mich unverzüglich nach Feststellung von Mängeln. Sie können eine Beschwerde per E-Mail an die elektronische Adresse info (at-zeichen) spielendelternsein.com oder schriftlich an die in Artikel II der AGB genannte Adresse richten. Ich begrüße Sie, der Reklamation eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg, eine Beschreibung des reklamierten Mangels und einen Vorschlag zur Lösung der Reklamation beizufügen. Ich werde die Reklamation unverzüglich, spätestens innerhalb von 30 Tagen bearbeiten, sofern wir nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren. Wenn Sie Verbraucher sind, erteile ich Ihnen eine elektronische oder schriftliche Bestätigung des Antrags und der Beilegung der Reklamation.
8. Bei Rücksendung der Ware schickt der Käufer das unbeschädigte und ordnungsgemäß verpackte Produkt an die Adresse des Betreibers zurück.

VIII. BEILEGUNG VON BESCHWERDEN, BEILEGUNG VON VERBRAUCHERSTREITIGKEITEN

1. Wenn Sie eine Beschwerde über den abgeschlossenen Kaufvertrag, seine Durchführung oder meine Aktivitäten haben, kontaktieren Sie mich bitte unter der in Artikel II angegebenen Adresse. AGB oder unter der elektronischen Adressinfo (at-zeichen) spielendelternsein.com.
2. Unternehmen auf der Grundlage einer Gewerbeerlaubnis, die Kontrollstelle ist die zuständige Gewerbeerlaubnisbehörde, und die tschechische Gewerbeaufsichtsbehörde überwacht die Einhaltung der Verbraucherschutzvorschriften. Die Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten wird vom Amt für den Schutz personenbezogener Daten überwacht. Sie können sich mit Ihren Beschwerden auch an diese Behörden wenden.
3. Kommt es zwischen mir als Verkäufer und Verbraucher zu einer Verbraucherstreitigkeit, hat der Verbraucher das Recht auf eine außergerichtliche Beilegung. Die tschechische Gewerbeaufsichtsbehörde ist Gegenstand eines außergerichtlichen Vergleichs gemäß Gesetz Nr. 634/1992 Slg. über den Verbraucherschutz. Alle Einzelheiten zur außergerichtlichen Beilegung finden Sie auf der Website der tschechischen Handelsaufsichtsbehörde www.coi.cz Der Verbraucher kann auch die von der Europäischen Kommission eingerichtete Online-Streitbeilegungsplattform unter http://ec.europa . nutzen .eu/verbraucher/odr/.
4. Ich erkläre, dass ich an keine Verhaltensregeln gebunden bin (§ 1826 Abs. 1 Buchst. e) NOZ).

IX. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1. Durch das Absenden Ihrer Bestellung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Informationen eines bestimmten Produkts oder E-Books und die daraus resultierenden Erfolge oder Misserfolge ausschließlich in Ihren Händen liegen und die Autorin Martina Karásková keine Verantwortung dafür übernimmt, da dies jede Verantwortung für die Richtigkeit der die Information. Der Autor ist nicht verantwortlich für Entscheidungen oder Handlungen, die auf Empfehlungen in Büchern oder E-Books basieren und übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung von Informationen verursacht werden.

X. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1. Der Kaufvertrag wird auf bestimmte Zeit bis zur Erfüllung der Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers aus dem Vertrag geschlossen.
2. Der Schutz personenbezogener Daten wird in einem separaten Dokument behandelt, das auf der Weboberfläche zu finden ist.
Bitte beachten Sie, dass ich berechtigt bin, diese AGB einseitig zu ändern, jedoch gilt für den Käufer immer der zum Zeitpunkt der Absendung der Bestellung gültige Text der AGB.

Diese AGB sind gültig ab 1. September 2019